top of page
czarne tło
czarne tło
kancelaria2.png
dr Marcin Tadeusz Rymaszewski

– M. Rymaszewski, Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej, Warszawa 2019.

– M. Rymaszewski, Czy zajęcie zabezpieczające może przerwać bieg terminu przedawnienia?, „Monitor Podatkowy”, 11/2008.

– M. Rymaszewski, Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy”, 8/2009.

– M. Rymaszewski, Problemy dowodowe w zakresie eksportu towarów, „Monitor Podatkowy”, 6/2012.

– M. Rymaszewski, Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 1/2013.

– M. Rymaszewski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012 r. (I FSK 555/11) – doręczenie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 4/2013.

– M. Rymaszewski, Przesłuchanie strony w postępowaniu podatkowym, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2013.

– M. Rymaszewski, Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, 3/2013.

– M. Rymaszewski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 4/2013, s. 29-46.

– M. Rymaszewski, Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1/2014, s. 83-96.

– M. Rymaszewski, Czy organ podatkowy powinien uzyskiwać korzyści procesowe z naruszania przepisów postępowania podatkowego?, „Doradca Podatkowy” 12/2015, s. 47-48.

– M. Rymaszewski, Konsekwencje naruszenia zasady bezpośredniości dowodowej w postępowaniu podatkowym [w:] Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym [red.] B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Toruń 2017, s. 153-163.

– M. Rymaszewski, Wyroki sądowe jako dowody w postępowaniu podatkowym, „Doradca Podatkowy” nr 2/2018, s. 18-21.

– M. Rymaszewski, Zasada obiektywizmu w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Warszawa 2019, s. 241-249.

– M. Rymaszewski, „Nowomowa podatkowa” a pozycja podatnika w postępowaniu dowodowym, [w:] Ochrona praw podatnika, Warszawa 2021.

Publikacje
bottom of page