top of page

Polityka przetwarzania danych osobowych w KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH M. RYMASZEWSKI, L. RYMASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

 

 

  1. Informacje ogólne o przetwarzaniu danych osobowych Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych (dalej zwana „Polityką”)

 

wyjaśnia, w jaki sposób KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH M. RYMASZEWSKI, L. RYMASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Graniczna 4b/5b (dalej zwaną KANCELARIĄ) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych, będących:

• jej klientami, kontrahentami, partnerami, współpracownikami, dostawcami, usługodawcami – w tym potencjalnymi;

• wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich klientów, kontrahentów, partnerów, współpracowników, dostawców, usługodawców – w tym potencjalnych;

• innymi osobami, których dane są przetwarzane w celach wykonania umów pomiędzy klientami, kontrahentami, partnerami, współpracownikami, usługodawcami, dostawcami a KANCELARIĄ;

• osobami kontaktującymi się z KANCELARIĄ za pośrednictwem poczty tradycyjnej i telefonicznie.

 

W niniejszej Polityce informujemy w szczególności o celu oraz sposobie przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania, podstawie prawnej w oparciu o którą przetwarzamy dane osobowe, jak również o prawach przysługujących podmiotom, których dane przetwarzamy.

 

Dane osobowe przetwarzamy z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy, że dane osobowe będą właściwie chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarzamy, a w szczególności zapewniamy, że dane osobowe zbieramy dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dbamy o to, aby dane osobowe były poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

 

II. Informacje o administratorze danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych powyżej jest KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH M. RYMASZEWSKI, L. RYMASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Graniczna 4b/5b, 35- 326 Rzeszów, KRS:0000956835, NIP: 8133757456, REGON: 368427970. Kontakt z administratorem w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem mailowym: m.rymaszewski@kdpr.pl oraz korespondencyjnym: KANCELARIA DORADCÓW PODATKOWYCH M. RYMASZEWSKI, L. RYMASZEWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Graniczna 4b/5b, 35- 326 Rzeszów..

 

 

 III. Rodzaje danych osobowych oraz źródło pozyskania danych

 

W związku ze współpracą (możliwością nawiązania współpracy) z KANCELARIĄ, możemy przetwarzać pozyskane bezpośrednio od osób fizycznych wyszczególnionych na wstępie niniejszej Polityki dane osobowe, takie jak:

• imiona i nazwiska

• adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

• numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

• numer PESEL,

• informacja o stanowisku służbowym,

• specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie, • numer rachunku bankowego,

 

przy czym zakres przetwarzanych danych osobowych jest każdorazowo determinowany celem przetwarzania. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a KANCELARIĄ, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z KANCELARIĄ, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym. KANCELARIA może również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni lub których są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy KANCELARIĄ a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

 IV. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w określonych poniżej celach. Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz okres przetwarzania danych w tym celu.

CEL

PODSTAWA PRAWNA

OKRES PRZETWARZANIA

Zawarcie i wykonanie umowy

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

okres wykonywania zobowiązań umownych oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z obowiązujących przepisów prawa

Wykonanie umowy pomiędzy KANCELARIĄ a innym podmiotem – jeżeli są Państwo osobami wskazanymi przez ten podmiot jako osoby do kontaktów lub reprezentantami takiego podmiotu będącego osobą prawną

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest wykonywanie umowy pomiędzy administratorem a innym podmiotem, ochrona praw, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

okres wykonywania zobowiązań umownych oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji

art.6 ust.1 lit. c) RODO

termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa

potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia

okres wykonywania zobowiązań umownych oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Newsletter

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

okres wykonywania zobowiązań z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Przedstawienie oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

okres prowadzenia negocjacji poprzedzających zawarcie umowy

Marketing usług własnych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest informowanie osób pozostających w bieżących relacjach z administratorem o usługach administratora art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – odrębna, dobrowolnie wyrażona zgoda – w przypadku osób nie pozostających w bieżących relacjach z administratorem

do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO lub cofnięcia zgody

Kontakt telefoniczny

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą

do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Korespondencja e – mailowa i tradycyjna

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Rekrutacja

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami Kodeksu pracy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa oraz dla celów przyszłych rekrutacji

 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie lub dochodzeniu roszczeń

Przez czas trwania procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu wycofania zgody (nie dłużej jednak niż przez 3 lata)

Profile na portalach Facebook i LinkedIn

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług

do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. w drodze wymiany wizytówek

do czasu uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

 

 V. Odbiorcy danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe, podmiotom świadczącym na rzecz KANCELARII usługi doradztwa prawnego, podmiotom realizującym dostawę przesyłek pocztowych/kurierskich, agencjom marketingowym, rekrutacyjnym, firmom windykacyjnym i audytorskim, a ponadto organom bądź osobom trzecim, które wystąpią ze stosownym żądaniem, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 

VI. Bezpieczeństwo danych

 

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym i chronimy je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy również wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

 

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Osobom, których dane przetwarzamy, przysługują następujące prawa:

• prawo dostępu do danych;

• prawo sprostowania danych;

• prawo usunięcia danych;

• prawo ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo przenoszenia danych;

• prawo sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),

• prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę);

• prawo skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Realizacja powyższych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pan odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

 

 

Zwracamy uwagę, że:

• prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wymienionych w przepisach RODO;

• prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy;

• cofnięcie zgody na przetwarzanie danych jest dopuszczalne w każdym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem;

• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest dopuszczalne w każdym momencie i powinno zawierać uzasadnienie (za wyjątkiem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, gdzie uzasadnienie nie jest wymagane);

• możemy odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• w niektórych przypadkach możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu wnoszącego sprzeciw lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VIII. Zmiany Polityki Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

bottom of page