top of page
  • Zdjęcie autoraMarcin Tadeusz Rymaszewski

Pominięcie pełnomocnika niweczy skuteczność doręczenia, nawet jeśli złożono środek zaskarżenia.Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 7 marca 2022 r. [I FPS 4,21], uznał, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, należy uznać za niewiążące w rozumieniu art. 212 w zw. z art. 239 tej ustawy także wtedy, gdy strona lub jej pełnomocnik wnieśli od niego zażalenie.


To bardzo ważny wyrok dla podatników, których prawa nie zawsze są respektowane przez organy podatkowe. Sąd uznał ochronę praw podatnika za wartość nadrzędną wobec interesu fiskalnego państwa. Mimo, iż podatnik złożył w terminie zażalenie na postanowienie nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, Sąd uznał za nieskuteczne doręczenie tego postanowienia, w sytuacji gdy pominięto przy doręczeniu pełnomocnika podatnika.

Zasadą procedury podatkowej jest to, że pisma w postępowaniu podatkowym należy doręczać ustanowionemu pełnomocnikowi. Do tej pory sporne było to, czy należy uznać za bezskuteczne doręczenie postanowienia bezpośrednio podatnikowi (z pominięciem pełnomocnika), jeśli w terminie złożono zażalenie na postanowienie. Pozornie bowiem podatnik mógł skorzystać ze środka zaskarżenia, przez co nie tracił swoich uprawnień. Takie działanie organów zdecydowanie utrudniało jednak rzetelne złożnienie zażalenia.

W mojej ocenie pobłażanie organom podatkowym, w sytuacji naruszania praw podatnika i zasad procedury podatkowej, zachęca je do eskalacji takich działań i lekceważenia tych praw.


Wyrok należy ocenić jednoznacznie pozytywnie i należy mieć nadzieję, że orzeczenie znajdzie zastosowanie do wszelkich innych naruszeń prawa związanych z prawidłowością doręczenień.Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Kancelaria Doradców Podatkowych M. Rymaszewski, L. Rymaszewska Spółka komandytowa

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b

tel. 605-599-681


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page