top of page
  • Zdjęcie autoraPatryk Kozioł

Czy strata podatkowa, ulga b+r oraz ulga za złe długi obniżają wysokość daniny solidarnościowej?

Danina solidarnościowa ma zastosowanie do dochodów, które zostały osiągnięte od 1 stycznia 2019 roku. Jej wysokość wynosi 4% podstawy obliczenia. Muszą ją zapłacić podatnicy, których suma dochodów (np. ze stosunku pracy lub działalności gospodarczej) przekroczyła w roku podatkowym kwotę 1.000.000 zł.


W praktyce wątpliwości budzi to, czy jeżeli podatnicy stosują ulgę badawczo-rozwojową lub ulgę za złe długi, to mają jednocześnie prawo do obniżenia wysokości daniny solidarnościowej za dany rok, w który zastosowano ulgi. Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1.000.000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

  1. kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a, oraz składek, o których mowa w art. 30c ust. 2 pkt 2,

  2. kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

- odliczone od tych dochodów

Skoro zatem ulgi obniżają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, to również podstawa obliczenia daniny solidarnościowej powinna być niższa.

Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który po wyroku NSA, zmienił swoje stanowisko i wydał korzystną dla podatnika interpretację indywidualną 23 czerwca 2023 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.628.2021.7.AA w której uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W treści interpretacji czytamy:

Naczelny Sąd Administracyjny za uzasadnione uznał zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, tj. art. 30h ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez ich błędną wykładnię polegającą na uznaniu, że przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie uwzględnia się straty z lat ubiegłych w ramach tego samego źródła przychodów, kosztów kwalifikowanych poniesionych na badania i rozwój (ulga B+R) oraz tzw. ulgi na złe długi przewidzianej w art. 26i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym zasadny jest zarzut naruszenia art. 30c ust. 1 i 2, art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2, art. 26e i art. 26i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ wszystkie one powinny być uwzględniane przy ustalaniu dochodu "podlegającego opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c u.p.d.o.f." w rozumieniu art. 30h ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co znajduje odpowiednie przełożenie na ustalenie podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.


Zatem w świetle interpretacji podatnicy, którzy przy obliczaniu daniny solidarnościowej nie wzięli pod uwagę ulgi b+r, ulgi na złe długi lub straty z lat ubiegłych będą mogli się ubiegać o zwrot nadpłaconej daniny solidarnościowej. Nie wiadomo jeszcze czy ta linia interpretacyjna się utrwali, ale wyrok oraz interpretacja dają nadzieję na taki obrót rzeczy.Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Doradców Podatkowych

M. Rymaszewski, L. Rymaszewska spk

Rzeszów, ul. Graniczna 4b lok. 5b

tel. 605-599-681

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page